రాధిక గారూ
నేను నవంబర్ 2006 లో మీకు మెయిల్ ఇచ్చాను. అందులో

"స్నేహం మీద మీ కవితలు చాలా అద్భుతంగా వున్నాయి.నేను కూడా స్నేహానికి నా జీవితంలో చాలానే చోటిచ్చాను.నాకు చాలా ఆత్మీయులైన నేస్తాలున్నారు.అభినందనలు."
ఇదే నేను మీకు ఇచ్చిన పాత మెయిల్.

Comments