బ్రహ్మ కమలం మొగ్గలే మొగ్గలు

Comments

ఐతే మొగ్గలున్న కుండీ కోసం మళ్ళీ రావచ్చా? ( అత్యాశ కదూ ) .

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం