బ్రహ్మ కమలం మొగ్గలే మొగ్గలు

Comments

ఐతే మొగ్గలున్న కుండీ కోసం మళ్ళీ రావచ్చా? ( అత్యాశ కదూ ) .