పొగడపూలను చూపించమని అడిగిన మితృల కోసం


కొత్త సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న మితృలందరికోసం నేను తయారుచేసిన పొగడపూల గుచ్చం.
పొగడపూల వెనకున్నది ఓ చెట్టుకి పూసిన పువ్వు.వుడ్ రోజ్ లా సహజమైన పువ్వు.
దానికి నేను పొగడపూలను అతికిస్తే ఇంత అందమైన పుష్ప గుచ్చం తయారైంది.
సృజనాత్మక దృష్టి ఉండాలే గాని ప్రకృతి మనకెన్నో అద్భుతాలను అందిస్తుంది.

Comments

కిరణ్ said…
ఇందులో అద్భుతం ఏముంది ? మీరెక్కువ ఊహించుకుంటున్నారు.. అవన్నీ ఒకే పువ్వు లా ఉంట్ ఎ.. అద్భుతం.. ఒకటే పువ్వు చూపినా అద్భుతం.. కానీ మీరు అన్ని పూలను తెంపారు.. వాటిని నరికారు..
satyavati gaaru pgadapoola guchcham baagundandee!naaku pogadapoolante chaalaa makkuva.chinnappudu gopalaswami devaalayamlo roju erukonedaanni. ee poolakunna sannati parimalam epolaki ledanipistundi. vadilinaa vaasanalu vedajallutoo vuntaayi pogadalu.
Anonymous said…
Good one!
Anonymous said…
Good one
కిరణ్ మహాశయా!!!!
నేను పొగడ పూలను తెంపలేదు,నరకలేదు.
పొద్దున లేచి చూస్తే కిందపడుంటాయి. వాటినే ఏరతాను.

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం