ఈ కేక్టస్ కి వొళ్ళంతా ముళ్ళేఈ కేక్టస్ కి వొళ్ళంతా ముళ్ళే
కళ్ళని కట్టిపడేసే ఈ పువ్వేంటో 
కరకుదనంలోంచి అపుడపుడూ కరుణ జారినట్టు
బురదలోంచి కమలం పుట్టినట్టు.

Comments

రసజ్ఞ said…
నిజమేనండీ!చాలా కాక్టస్ పూలు బాగుంటాయి.

Popular posts from this blog

అమ్మ...అమెరికా

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అశోకం