వేసవి శిబిరం ఫోటోలు మరికొన్ని

Comments

lalitha said…
అభినందనీయం, ఆచరణీయం.

ఇది స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఎవరి చుట్టు ప్రక్కల అవకాశం లేని పిల్లలకు అక్కడ చెయ్య గల వారు కాస్త ప్రయోజన కరమైన కాలక్షేపానికి అవకాశాలు కలిపిస్తే బాగుంటుంది.