వేసవి శిబిరం ఫోటోలు మరికొన్ని

Comments

lalitha said…
అభినందనీయం, ఆచరణీయం.

ఇది స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఎవరి చుట్టు ప్రక్కల అవకాశం లేని పిల్లలకు అక్కడ చెయ్య గల వారు కాస్త ప్రయోజన కరమైన కాలక్షేపానికి అవకాశాలు కలిపిస్తే బాగుంటుంది.

Popular posts from this blog

అమ్మ...అమెరికా

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అశోకం