బంతి పూలతో దీపావళి శుభాకాంక్షలు.


మితృలందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు.
ఈ బంతి పూలు మా గార్డెన్ లో పూసినవి.
 ఉదయం ఓ గంప నిండా కోసి ఈ శుభాకాంక్షలు  రాసి ఫోటో తీసాకా అందరికీ పంచేసాను.
మీ కోసం ఈ ఫోటో.

Comments

చాలా బాగుంది.
'Padmarpita' said…
దీపావళి శుభాకాంక్షలు..
బంతి పూలతో మీ శుభాకాంక్షలు చాలా శుభప్రదంగా ఉంది.
శుభాకాంక్షలు.
మీ శుభాకాంక్షలు మతాబాల్లా వెలిగి పోతున్నయండి.
మీక్కూడా శుభాకాంక్షలు
దీపావళి శుభాకాంక్షలు
దీపావళి శుభాకాంక్షలు...
సత్యవతి గారికి దీపావళి శుభా కాంక్షలు .
మీ said…
ఉట్టీ శుభాకాంక్షలు చెప్పటానికి పూలు నేల పాలు చేస్తారా.. పువ్వులు పూజ కి, అలంకరణకి లేక పోతే చెట్టుకి మాత్రమే ఉపయొగపడాలని.. నా భావన... మీకు పూలు ఎక్కువైనట్టున్నయ్.. అందరు ఇంక మీ పనిని పొగుడుతున్నరు..

Popular posts from this blog

అమ్మ...అమెరికా

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అశోకం