రాత్రి ఒంటి గంట వేళ సమ్మోహనంగా బ్రహ్మ కమలాలు
  రాత్రి ఒంటి గంట వేళ  సమ్మోహనంగా బ్రహ్మ కమలాలు

Comments