రాత్రి ఒంటి గంట వేళ సమ్మోహనంగా బ్రహ్మ కమలాలు
  రాత్రి ఒంటి గంట వేళ  సమ్మోహనంగా బ్రహ్మ కమలాలు

Comments

Popular posts from this blog

అమ్మ...అమెరికా

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

ఉప్పొంగే గంగ వెంబడి ఉరుకులెత్తిన ప్రయాణం