మా లియోగాడు ఎంత పెద్దవాడయ్యాడో!!!!
లియో గాడు చాలా పెద్దోడైపోయాడు.కావాలంటే మీరే చూడండి.

Comments

Praveen Sarma said…
లియో అంటే కుక్క పేరా? బాబు పేరు అనుకున్నాను.

Popular posts from this blog

అమ్మ...అమెరికా

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

ఉప్పొంగే గంగ వెంబడి ఉరుకులెత్తిన ప్రయాణం