మా లియోగాడు ఎంత పెద్దవాడయ్యాడో!!!!
లియో గాడు చాలా పెద్దోడైపోయాడు.కావాలంటే మీరే చూడండి.

Comments

Praveen Sarma said…
లియో అంటే కుక్క పేరా? బాబు పేరు అనుకున్నాను.

Popular posts from this blog

అమ్మ...అమెరికా

ఉప్పొంగే గంగ వెంబడి ఉరుకులెత్తిన ప్రయాణం

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు