చంచల్ గూడా మహిళా జైలు సందర్శన


నిన్న చంచల్ గూడా మహిళా జైల్ ను  విజిట్ చేసాను.
ఇది నాలుగోసారి ఆ జైల్ ను చూడడం.
వివరాలు కొంచం తీరిక దొరికాకా రాస్తాను.

Comments

Popular posts from this blog

బూరుగు గూడెం భలే బావుంది.

అశోకం

చల్లగా కల్లు లాగించేసి .........