ఈ నవ్వుల వెనక ఏమున్నదో ???- శ్రీవిద్య సెంటర్ వివరాలు

శ్రీవిద్య సెంటర్ నిర్వాహకులు శాంతి గారు.
ఇంటి నెంబరు 10-3
ఈష్ట్ మారేడ్ పల్లి
సికందరాబాద్
ఫోన్ నంబర్
040-2773451 సెల్: 9490439801
shanthi@srividhyaschool.com
www.srividhyascool.com
www.srividhya.org

Comments

సత్యవతి గారు,మీ భూమిక హెల్ప్లైన్ కు ఐదేళ్లు పురైన సందర్భంగా ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్లో మీ గురించి చదివానండి.
Satyavati said…
This comment has been removed by the author.
Satyavati said…
థాంక్సండి.
ఈ రోజు భూమిక హెల్ప్ లైన్ ఐదేళ్ళు పూర్తి చేసుకున్న సంబరం జరుపుకున్నామండి.
వివరాలు మళ్ళి పోష్ట్ చేస్తాను.

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం