నిన్న రాత్రి మా ఇంట్లో మూడు బ్రహ్మకమలాలు పూసాయి.

నిన్న రాత్రి మా ఇంట్లో మూడు బ్రహ్మకమలాలు పూసాయి.వాటిని వీడియో తీస్తూ నా ఫోటోలు సరదాగా పెట్టాను.

Comments

హద అ బ్లాస్ట్ ఆన్ తట్ డే.

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం