ఈ సీజన్ కి మొదటి బ్రహ్మకమలం

విచ్చుకుంటున్న పువ్వు ఇది

ఈ సీజన్ కి మొదటి బ్రహ్మకమలం నేను ఈ పోష్ట్ రాస్తున్నపుడు విచ్చుకుంటోంది.
ఆ వాసనలు ఇక్కడివరకూ వ్యాపిస్తున్నాయ్.
పదుల్లో మొగ్గలు వచ్చాయి.


2003 లో మొదటి సారి మా ఇంట్లో పూసిన పువ్వు ఇది.


Comments

Praveen Sarma said…
బాగుంది పువ్వు. మా ఇంటిలో పెంచి చూస్తాను
Praveen Sarma - http://teluguwebmedia.in
nenu hyderabad lo vunte tappakundaa mee intiki vachhi aa mokka thechhukunedanni...naku chala nachhindi :)
Srinivas said…
chala chala bagunnayi.malli malli chudalani pistundi
This comment has been removed by the author.

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం