సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు-రావి ఆకులతో గ్రీటింగ్

మితృలందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

వివిధ దశల్లో రావి ఆకులెలా ఉంటాయో చూడండి.

నేనే దీన్ని మీకోసం తయారు చేసా.

Comments

చాల బావుంది సత్యవతి గారు, పొగడపూల boarder తో చాల అందం వచ్చింది గ్రీటింగ్ ki :)

మీకు కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు :)
geetika said…
ఓహ్ చాలా చాలా బాగుంది మీ గ్రీటింగ్. రాలే రావి ఆకులు, వేపాకులు రోజూ ఊడ్చి చలిమంట వేసుకుంటున్నాను గానీ ఇలాంటి ఆలోచన రాలేదేంటబ్బా...!!!???

మీకు, మీ కుటుంబానికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.. Satyavati garu..

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం