వర్షం చల్లిన ఈ ముత్యాలసరాలు మీ కోసమే!!

 వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు ఎంత బావుంటుదో
కురిసాకా ఈ ముత్యాలను చూడ్డం మరింత బావుంటుంది కదా!
వర్షం చల్లిన ఈ ముత్యాలసరాలు మీ కోసమే!!


Comments

Padmarpita said…
ఇన్ని అందమైన పచ్చని ఫోటోలు మనసుకి ఉల్లాస ప్రేరణలు.
Anonymous said…
soo..beautiful. thank you for sharing them..those photos made my day.
సుభ/subha said…
ఆ ముత్యాలన్నీ ఇలా హారాలల్లారన్నమాట:) బాగుందండీ హారం.
ur flower pics so beatiful
ur flower pics so beatiful

Popular posts from this blog

అమ్మ...అమెరికా

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అశోకం