కర్నూల్ లో మా సెనెగ చేను,జొన్న చేను.Comments

మా ఊర్లో కూడా వేరు శనగ పండేది. వేరు శనగ చేనుని అడవి పందులు సులభంగా కుడిచేస్తాయి, చెరుకు చేనునైతే ఎలుగు బంట్లు కుడిచేస్తాయి.

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం