కర్నూల్ లో మా సెనెగ చేను,జొన్న చేను.Comments

మా ఊర్లో కూడా వేరు శనగ పండేది. వేరు శనగ చేనుని అడవి పందులు సులభంగా కుడిచేస్తాయి, చెరుకు చేనునైతే ఎలుగు బంట్లు కుడిచేస్తాయి.

Popular posts from this blog

బూరుగు గూడెం భలే బావుంది.

అశోకం

చల్లగా కల్లు లాగించేసి .........