మా ఇంట్లో విరగబూస్తున్న గులాబీలు


నలుపు,ఎరుపు,తెలుపు,పసుపు, పింక్,తెలుపు గులాబిరంగు,ఆరెంజ్ అబ్బో ఎన్ని రంగులో!!!!

కొమ్మ కొమ్మకీ పూవు,గుత్తులు గుత్తులుగా రోజాలు.

పూల చుట్టూ లియో గాడి పరుగులు.

Comments

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం