నీ స్నేహం
ఆత్మీయతలో ముంచి తీసినట్టుగ వుంటుంది

కనుచూపుమేరంతా

పరుచుకున్న పచ్చదనంలా వుంటుంది

గుండెకి సంబంధించిన

సుతిమెత్తని సవ్వడి లా వుంటుంది

భుజమ్మీద వాలిన

వెచ్చని స్పర్శలా వుంటుంది

గాయాలు కన్నీళై ప్రవహించేవేళ

చల్లని ఓదార్పులా వుంటుంది

నిస్సారంగా గడిచిపోయే మధ్యాహ్న్నపు వేళ

ముంగిట వాలే ఉత్తరంలా వుంటుంది

ఏకాంతపు సాయంత్రాల్ని

ఇసుకతిన్నెల మీదికి నడిపించే

సమ్మోహన శక్తిలా వుంటుంది

దిగులు మేఘాలు కమ్ముకున్నపుడు

చెప్పలేని చింతలేవో చీకాకుపెట్టేటప్పుడు

పెదవి మీద మొలిచే చిరునవ్వులా వుంటుంది

నీతో స్నేహం.......

అపూర్వం, అపురూపం

అది నా అంతరంగానికి, ఆత్మకి సంబంధించింది

Comments

Popular posts from this blog

అమ్మ...అమెరికా

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అశోకం