శ్రీ విద్య స్కూల్ స్పెషల్ పిల్లలు ఈ రోజ నాతో ఉన్నారు.

శ్రీ విద్య స్కూల్ స్పెషల్ చిల్డ్రన్ తో నా పుట్టిన రోజు కొత్త సంవత్సరం వేడుక చాలా సంతోషంగా జరిగింది.
పిల్లలు మూడు గంటలు మా ఇంట్లో ఉండి నా పుట్టిన రోజును,నూతన సంవత్సరాన్ని అర్ధవంతం చేసారు.


Comments

This comment has been removed by the author.
Excellent!
Wish you a very happy new year!
పుట్టిన రోజు పార్టీలు నాకు నచ్చవు. రిబ్బన్‌లకీ, డెకరేషన్‌లకీ అయ్యేది వృథా ఖర్చే.

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం