విలక్షణమైన పెళ్ళి కార్డ్

Comments

Purnima said…
మంచి ఆలోచన!
ఈ శీర్షిక చదివి నేను కూడా మా ఫ్రెండు పెళ్ళి కార్డు గురించి చెప్పాలనుకున్నాను. కానీ కార్డు చూస్తే మా ఫ్రెండుదే. పుల్కిత్ నాకు తెలుసు. అతని ఆలొచనను మెచ్చుకున్నందుకు ధన్యవాదములు.
cbrao said…
Sanjivadev used to say that marriages should be simple, quick and inexpensive. I liked the idea in the card presented by you.
Vamsi Krishna said…
seems like pulkit has become a HERO all over...
but yes he deserves it:)....


--Vamsi

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం