ఉదయపు వర్షం ఎంతో హర్షం

తెల్లవారనే లేదు
పిట్టలింకా కన్ను తెరవనే లేదు
చెట్ల మీద మంచు ఇంకా ఆరనేలేదు
నా కళ్ళమీంచి దూకుతున్న సెలయేళ్ళు
ఉదయాన్నే వచ్చిన వర్షపు ధారలు
నన్ను నిలువెల్లా తడిపేసి
కిల కిలా నవ్వుతుంటే
ఆ సందడికి లేచిన పిట్టలు
తామూ గొంతు కలిపాయి
ఓ పక్క వర్షధారలు
మరో పక్క కలకూజిత రాగాలు
నాకేమో కళ్ళమ్మట ఆనంద భాష్పాలు.

Comments

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం