ఏ బ్లాక్ ఇన్ హార్ట్( A BLOCK IN HEART)

అనుకోకుండా, హఠాత్తుగా
ఈరోజు నీ హ్రుదయాన్ని చూసాను
సీటి యాంజియో యంత్రం
నీ గుండెను పొరలు పొరలుగా విప్పి చూపిస్తుంటే
నేను రెప్పవేయడం మర్చిపోయాను
నువ్వు నా గుండెల్లోనే ఉన్నావని
నువ్వెప్పుడూ అనే మాట గుర్తొచ్చి
ఏ పొరలో ఉన్నానా అని వెతుకుతుంటే
నీ హ్రుదయ కవాటం లబ్ డబ్ మంటూ
ఒకే లయలో మూసుకుంటూ తెరుచుకుంటూ ఉంటే
ఏ కవాటం నా ముఖాన్ని చూపిస్తుందా
అనుకుంటూ ఊపిరి బిగబట్టి చూస్తుంటే
ఒక చోట ఎర్రటి సర్కిల్ కనబడింది
యా!! దిసీజ్ ద బ్లాక్! స్టాప్ దేర్
అనే మాట నా చెవుల్లో పడింది
నీ హ్రుదయంలో నన్ను నేను వెతుక్కుంటుంటే
నీ రక్తనాళాల్లొ కొవ్వు ముద్ద కనబడి
ఓ క్షణం నా గుండె లయ తప్పింది
గుండెల్లో కొలువుండేది మనుష్యుల ముఖచిత్రాలు కాదని
మంచు ముద్దల్లాంటి కొవ్వు కణాలని అర్ధమై
నా కళ్ళు శ్రావణ మేఘాలే అయ్యాయి.

Comments

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం