సింగారం పోవాలే

ఉప్పల్ కి ఏడు కిలోమీటర్ల దూరంలో సింగారమనే పల్లె ఉంది.
ఊరు చక్కగా ఉంటుంది.తెలంగాణా పల్లె వాతావరణం ఉంటుంది.
ఊరంతా మోదుగు పూల చెట్లు.
సీజన్లో ఎర్రటి మోదుగు పూలతో ఊరంతా ఎర్రబారి ఉంటుంది.
నిన్న నేను నా నేస్తం గీత నా కారులో నేనే డ్రైవ్ చేస్తూ సింగారమెళ్ళేం.
సింగారం ప్రత్యేకత ఒకటి ఊరంతా పచ్చగా కూరగాయలపాదుల్తో నిండి ఉంటుంది.
నా నేస్తం వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారి ఊరు.
వాళ్ళింట్లో టర్కి కోళ్ళు,గిన్ని కోళ్ళు, మామూలు కోళ్ళు
బోలెడు ఉన్నాయి.
అన్నింటిని మించి అక్కడ చల్లటి నీరా ప్రెష్ గా దొరుకుతుంది.
అలా చూస్తున్నారేంటి?
అప్పుడే తాటి చెట్టు నుండి దింపిన నీరా నీటుగా ఉంటుంది.
నమ్మకం లేకపోతే ఒక్కసారి తాగి చూడండి.
నిజానికి నీరా కొబ్బరి నీళ్ళకంటే శ్రేష్టమైంది.
దానిలో నానా చెత్తా కలిపి కల్లు కాంపౌండ్ లో బ్రష్టు పట్టిస్తారు.
మొత్తానికి సింగారమెళ్ళడం తియ్యటి నీరా తాగడం భలే బావుంటుంది.

Comments

Kishore said…
ఫొటొలు పెడ్తే చూసి సంతోషించేవాళ్లం కదా

Popular posts from this blog

అమ్మ...అమెరికా

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అశోకం