కులూ లోయలూ మనాలీ మంచు శిఖరాలూ

కులూ లోయల అగాధాలు

మనాలి మంచు కొండల సోయగాలు

పార్వతీ నది పరవళ్ళు

బియాస్ మహా నది ఉరవళ్ళు

వశిష్ట గ్రామం లో ఉల్లాసపు నడకలు

హడింబమ్మకి కట్టిన గుళ్ళు

ఘటొత్కచుడి గోపురాలు

కనుచూపుమేరంతా

కమ్ముకున్న ఏపిల్ పూల పరిమళాలు

మణికరణ్ లో సలసలకాగే

భాస్వరపు నీటి గుండాలు

నేచురల్ నీటీ గుండాల్లో

ఉడికిన అన్నాల ఆరగింపులూ

ఐస్ వాటర్లో బతికే ట్రాట్ ఫిష్

వేడి వేడి వేపుళ్ళూ

హిమాలయాల అంచుల్లో ఉన్న

హిమాచల్ అందాలు చూసి తీరాల్సిందే

హిమవత్పర్వతాల స్వచ్చత్వం లో మునకలేయాల్సిందే

మనశ్శరీరాల మహా వికారాలన్ని

మటుమాయం చేసుకోవాల్సిందే

మంచుకప్పుకున్న మహా పర్వతాల ముందు

మనోవాక్కయకర్మలా మోకరిల్లాల్సిందే

ఉల్లాసం ఉత్సాహం ఉద్వేగం

ముప్పేటలా మనస్సు నిండా ముప్పిరిగొన్న

మనాలీ మంచు కొండల యాత్ర

గుండెల్లో గూడు కట్టుకున్న

గమ్మత్తు జ్ఞాపకాల సమాహరం

మత్తులో సోలిపోయిన మధుర్యాల మణిహారం

మండు వేసవిలో చందనాల లేపనం

Comments

చక్రం said…
mI kavita bAgundanDI

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం