యూ ఎన్ ఎఫ్ పి ఎ -లాడ్లీ మీడియా అవార్డ్ ఫర్ జన్డర్ సేన్సిటివిటి 2007


నేను ఈమధ్య ఒక జాతీయ స్థాయి అవార్డ్ దక్షిణ ప్రాంతానికి తీసుకున్నాను.ఆ అవార్డ్ పేరు యూ ఎన్ ఎఫ్ పి
లాడ్లీ మీడియా అవార్డ్ ఫర్ జన్డర్ సెన్సివిటి 2007. మార్చి 28 న చెన్నై లో నేను ఈ అవార్డ్ తీసుకున్నాను
మిత్రులతో పంచుకుందామని ఫొటోతో సహ పోస్ట్ చేస్తున్నాను.

Comments

సత్యవతిగారూ, అభినందనలు. ఈ అవార్డు వైశిష్ట్యమూ, దాని వెనక మీ ప్రశంసనీయమైన కృషీ మాకు వివరిస్తూ ఒక టపా రాయమని కోరుతున్నాను. మరొక్క సారి హృదయపూర్వక అభినందనలు.
సత్యవతి గారు,మీ కీర్తి కిరీటంలో మరో కలికి తురాయి ఈ సమ్మానం.అభినందనలు.ఈ సందర్భంగా మీకు,మీ బృందానికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు.
మార్చి భూమిక అంతర్జాలంలో కనిపించలేదు.
సత్యవతి గారు అభినందనలు..

మీరు ఇంక ఇలాంటి అవార్డులు అందుకోవాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.
KK said…
అభినందనలు సత్యవతిగారు!
hidekanumuriసత్యవతిగారూ, అభినందనలు.

Popular posts from this blog

అమ్మ...అమెరికా

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

ఉప్పొంగే గంగ వెంబడి ఉరుకులెత్తిన ప్రయాణం