ఆకుపచ్చ లోయల్లో ఆనందపు హేలల్లో

ఆకుపచ్చ లోయల్లో ఆనందపు హేలల్లో
ఉత్సాహంగా ఉద్విగ్నంగా సాగిన రచయిత్రుల సాహితీ యాత్ర
ఫోటోలు మరికొన్ని............

Comments

Popular posts from this blog

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

అమ్మ...అమెరికా

అశోకం