అందరికి ఉపయోగపడే సమాచారం

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ హై కోర్ట్ ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు మేమిచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ కి పాజిటివ్ గా స్పందించారు.
అందరికి ఉపయోగపడే సమాచారం
అందుకే మీతో పంచుకుంటున్నాను.

OFFICE OF THE METROPOLITAN SESSIONS JUDGE:HYDERABAD

Dis.No. 2994 /MSJ/Hyd/2012 Dt: 1 .6.2012

From
Sri.G.Shyam Prasad,M.A.,B.Com.,B.L.
Metropolitan Sessions Judge
Hyderabad.

To
Smt. K. Satyavathi,
Chief Functionary,
Bhumika Women's Collective
Hyderabad

Madam,
Sub:- Representation submitted to Hon'ble Chief Justice of
A.P. - for establishing four Mahila Courts - received
representation by e-mail - reply - communicated - regarding.

Ref:- 1. Your representation dated 18.4.2012.
*******

Adverting to the above subject, in response to e-mail received from respected Chief functionary from Bhumika Women Collective, I am to state that, to avoid delay in conducting the trial of cases where women are victim, on the suggestions of Hon'ble High Court of A.P., cases of similar nature, have been transferred to few Courts to expedite the disposal. I am herewith furnishing the particulars of the cases transferred on the directions of the Hon'ble Chief Justice of High Court of A.P.

1. There were about 726 cases relating to Protection of Women from Domestic Violence Act pending in twenty one (21) Special Magistrate Courts. These cases have been withdrawn and transferred to III and IV Metropolitan Magistrate Courts, Hyderabad for the convenience of parties and for speedy disposal. Therefore, the parties have to attend the said two Courts hereafter.

2. There are about 441 cases relating to the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 pending in seventeen (17) Addl. Chief Metropolitan Magistrate Courts. All these cases have been withdrawn and transferred to the Court of Special JFCM, where there is less pendency of excise cases.

3. As far as the offences relating to Section 498-A IPC and the Dowry Prohibition Act are concerned, the cases are distributed for speed trial to two Courts, zone wise viz., Mahila Court designated as XIII Addl. Chief Metropolitan Magistrate, Hyderabad for disposal of cases filed from Women Police Station, Central crime station and other police stations of all zones; and XV Addl. Chief Metropolitan Magistrate Court, for women police stations of South and North Zones.

In view of the direction of the Hon'ble High Court, the above cases have been transferred for speedy trial by withdrawing from various Courts to the above said Courts.

This is for favour of information.
Yours faithfully

METROPOLITAN SESSIONS JUDGE
HYDERABAD.

Comments

Popular posts from this blog

అమ్మ...అమెరికా

‘వైధవ్యం’ – రసి కారుతున్న ఓ రాచపుండు

ఉప్పొంగే గంగ వెంబడి ఉరుకులెత్తిన ప్రయాణం